Kiralık Araçlar
Asfalt frezeleri
Asfalt finişerleri
Asfalt robotları
Paletli Ekskavatör

Kamyonetler
Silindirler
Jeneratörler
Hilti - Kırıcılar
Kompaktörler
Asfalt kesmeler

Asfalt Özel Teknik Şartname

“Asfalt Kaplama Yapılması” işine ait
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

A. CADDE ÖLÇME VE İŞARETLEME

1) YÜKLENİCİ idare tarafından hazırlanmış yol projesine göre uygulama yapmakla yükümlüdür.

Yüklenici aşağıda tanımlanan projelere göre uygulama yapmak zorundadır.
a)- Asfalt kaplaması yapılacak yolun plankotesi çıkarılacak, yoldaki geometrik standartlara uygun olmayan kısımlar, kurplardaki deverler ve suyun satıhtan hızla uzaklaştırılması için meyiller oluşturularak projelendirilecektir.
b)- Mevcut kaplama frezelenecekse yapılan proje esas alınarak kazım derinliği belirlenecek buna göre frezelenecektir.
Freze kazımından sonra yapılacak plankotede deverlerin geometrik standarda getirilmesi için dolgu gerekiyorsa bu dolgu binder asfaltı ile;bu hususlar projede belirtilecektir.
Yol geometrik standarda uygun hale getirildikten sonra aşınma asfaltı serilecektir.
c)- Yapılan ilk projede belirleneceği üzere yol geometrik standarda uygun ise frezleme yapılsın veya yapılmasın aşınma seriminden sonra yapılan plankote değerlerine göre asfalt kübajı çıkarılacaktır.
2) Gerili tel, üzerinde çentik bulunan ofset kazıklarının üstünden geçirilecektir.
3) Beton zeminler için uygun kazık kullanılacaktır.
4) Gerili çelik tel en az 200 m uzunluğunda ve 5 m aralıklarla çakılı kotlu çelik tespit kazıklarının destek çubukları üzerinden geçirilecektir.
5) Tel, kazık ve diğer ekipman YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır ve kotlu kazık çakma işlemi de YÜKLENİCİye aittir.
6) Kazı, serim ve diğer uygulamaların eğim, kot ve projeye uygunluğu YÜKLENİCİnin sorumluluğunda olacaktır. Bunun için her ekipte bir topoğraf bulundurulacaktır.
7) Kazı yapılan alanda bulunan baca, ızgara ve buşaklelerin kazıdan önce koordinatlarının ölçülüp krokiye ve bordürlere işaretlenmesi YÜKLENİCİnin sorumluluğunda olacaktır.
8) Ataşmanlar hali hazır haritalara röperlenerek işlenecektir.
9) Yapılan imalatlar; imalat öncesi ve sonrası alınacak plankotelerle metraj hesaplamaları yapılacaktır.

B. ASFALT SERME SIKIŞTIRMA

1) Serimden önce her türlü temizlik yapılacaktır. YÜKLENİCİ çalışma sahasında kaba temizlik yapıl-ması gerekiyorsa elle temizlik yapacaktır.
2) Serim işlemi yolun ve/veya serim yapılan alanın projesine uygun olarak gerili çelik tel kullanılarak duyargalı finişerle yapılacaktır.
2
3) Serim yapılan alanın projesi verilmemiş olsa dahi serilen asfalt mevcut alanın profil ve en kesitine uygun eğim, profil ve kotta yapılacaktır.
4) Virajlı yollarda serim projesiz olarak yapılmayacaktır.
5) Virajlı yollarda serime viraj iç şeridinden (düşük kottan) başlanacaktır. Diğer şeritlerin serimi kurbun dışına doğru (Yüksek kota doğru) devam edecek şekilde yapılacaktır.
6) Aynı yol ve/veya alanda serim sabit finişer ilerleme hızında yapılacaktır.
7) Serim yapılacak olan stabilize veya plent-mix temel ise yüzeye, distribütörle homojen olarak 0,3 kg/m2 astar (MC-30) atıldıktan ve astar kürleştikten sonra binder tabakası serilecektir.
8) Binder tabakası üzerine aşınma tabakası serilecekse yüzeye 0.30 kg/m2 yapıştırıcı emülsiyon atılıp kürleştikten sonra serim yapılacaktır.
9) Düzeltme tabakalarında binder kullanılacaktır.
10) Serim 2 katman olarak yapılacaksa ilk katman binder olacaktır.
11) İdare proje vermişse serim kalınlığı verilen projeye uygun olarak yapılacaktır.
12) Hiçbir şekilde bir defada serilip sıkıştırılan tabaka kalınlığı serilen asfalt içerisinde bulunan en büyük agrega tane boyutunun 1,5 katından az ve 3 katından fazla olmayacaktır.
13) Asfalt finişerinin eğim duyargası çalışır ve kalibrasyonlu olacaktır. Eğim duyargası arızalı ve kalibrasyonu bozuk olan finişerle çalışılmayacaktır.
14) Projesine uygun serilmeyen asfalt su toplanmasına neden oluyorsa veya sürüş konforunu bozuyorsa bu kısım kazdırılarak tekrar serim yaptırılacaktır. Bu iş için asfalt bedeli, kazı, nakliye ve işçilik ödenmeyecektir.
15) Asfalt serimine finişer tablaları ısıtıldıktan sonra başlanacaktır. Tabla ısıtma tertibatı arızalı olan finişerle serim yapılmayacaktır.
16) Finişerle serimde nakliye kamyonunun finişere vurup ondülasyona neden olmaması için bir personel (hop hopçu) kamyon yanaşmasına yardımcı olacaktır. Kamyon finişere 25-30 cm kala duracak finişer yürüyüp kamyonu itekleyecektir.
17) Birden çok tabaka serimlerinde boyuna ek yerleri çakışmayacak ve şaşırtmalı olacaktır.
18) Asfalt serilip sıkıştırıldıktan sonra 3 m mastarla yüzey düzgünlük kontrolü yapılacaktır. Serim tole-ransı aşınma ve binder tabakasında ± %10 u geçmeyecektir.
19) Serilen asfaltın enine ve boyuna ek yerleri derz kesme makinesi veya silindire monteli asfalt kesme aparatıyla kesilip, düşey asfalt yüzeyi uygun şekilde temizlendikten sonra kesilen yüzeye emülsiyon püskürtülüp yeni tabaka serimi yapılacaktır.
20) Kazılan kısım içerisine her tarafında homojen olacak şekilde astar veya emülsiyon atılacaktır.
21) Ek yeri oluşmaması için serim kesintisiz yapılacaktır. Bunun için YÜKLENİCİ İstanbul'un trafik du-rumunu da göz önünde bulundurarak yeterli sayıda nakliye aracını seri me başlamadan önce hazır bulunduracaktır.
22) Asfalt yola serildikten sonra hemen sıkıştırma işlemi yapılacaktır. Sıkıştırmaya başlamadan asfalt sıcaklığı 130°C altına düşmemiş olacak ve sıkıştırma işlemi asfalt sıcaklığı 80°C'a geldiğinde bitirilecektir.
3
23) Asfalt ortam sıcaklığına kadar soğumadan araç trafiğine açılmayacaktır.
24) Serim yapılan asfalt tabakası önce çelik bandajlı silindirle ek yerinden düz paslar ile titreşimsiz olarak sıkıştırılacaktır. Pas sayısı (gidiş-geliş bir pas) en az iki olacaktır. Düz pasların ardından ek yerlerindeki problemler gelberi ile düzeltilecektir. Aynı tabaka lastik tekerlekli asfalt silindiriyle sıkıştırmaya devam edilecektir. Lastik tekerlekli asfalt silindirinin arkasından büyük çift çelik bandajlı silindirle titreşimli olarak en az 4 pas sıkıştırılıp son sıkıştırma geçişi ( 2 pas ) titreşimsiz yapılacaktır.
25) Silidiraj esnasında ani duruş ve kalkışlar yapılmayacaktır. Silindiraj süresince silindirlerin sıcak karışım üzerinde bekletilmesine ve manevra yapmalarına izin verilmeyecektir. Silindiraj esnasında zık zak hareketler yapılmayacaktır. Silindirlerin tekerlekleri karışımın yapışmasını önlemek için yeterli miktarda su ile ıslatılacaktır. Sudan başka sıvı kullanılmayacaktır. Silindiraj sonunda yol üzerinde tekerlek izleri bulunmayacaktır.
26) Sıkıştırma sırasında yüzeyde ondülasyon oluşmuşsa küçük silindirle ondülasyon kaybolana kadar enine sıkıştırma yapıldıktan sonra büyük silindirle boyuna düzeltme geçisi yapılacaktır.
27) Büyük silindirle sıkıştırılamayan dar alanlar, titreşimli çelik bandajlı el silindiri, tablalı kompaktör veya el kompaktörüyle sıkıştırılacaktır.
28) YÜKLENİCİ finişerle yapılan serim sırasında serim yapılan asfaltın elle düzeltilmesi gereken kısım-larını düzeltecektir.
29) Serim sırasında agrega segregasyonuna neden olunmayacaktır.
30) Finişerle serim yapılamayan dar alanlara asfalt el işçiliği ile serilecektir. Elle yapılan serim alanının sıkıştırılmış durumu finişerle serim yapılan alanın kot ve profiline uygun olacaktır.
31) Sokak bağlantılarında kazı gerekiyorsa YÜKLENİCİ frezeyle veya elle yeterli kazı yaptıktan sonra bağlantıyı finişerle veya el işçiliği olarak asfalt sererek yapacaktır.
32) Sokak bağlantıları projesi varsa projesine göre yapılacaktır.
33) Çalışma sonrasında yarım kalan asfalt seriminden boyuna ekyeri bırakılmayacak şekilde serim yapılacak ve enine ekyeri pahlı bırakılıp bir gün sonra bırakılan pah derz kesme makinesi ile kesilecektir.
34) Finişer ile asfalt serim sırasında boyuna oluşan ek yerleri finişerin önünden pürmüz ile ısıtılarak serime devam edilecektir. Trafiğe tamamen kapatılan caddelerde ek yeri oluşmaması için, finişerin tablasının caddeyi tamamen kapatamadığı durumlarda aşınma tabakaları kesinlikle çift finişerle serilecektir.
35) Boyuna ve enine ek yerIeri silindirajdan sonra belli olmayacak şekilde inşa edilecektir. Bu iş için2-2,5 tonluk silindir kullanılacaktır. Günlük çalışma sonunda tek şerit halinde serilmiş kısım bırakılmayacaktır. İkinci şerit serilmeden önce birinci şeridin boyuna ve enine kenarları kontrol edilecek, kenarların dik olması temin edilecektir. Boyuna ve enine kenarlarda 3 metre içinde, bir doğru çizgiye göre 2.5 cm den fazla dalgalanmalara müsaade edilmeyecektir. İkinci şerit serilirken birinci şeride yapılacak bindirme 5 cm den fazla olmayacaktır. Bindirme sonucu fazla karışım yeni şeridin üzerine usulüne uygun geIberi ile çekilecektir. İkinci şerit serilirken birinci şeridin dik kenarı yapıştırıcı ile tıla edilecektir.

C. ASFALT YAMA YAPIMI

1) Asfalt yama yapımı asfalt serme sıkıştırma şartlarına göre yapılacaktır.
4
2) İdare asfalt yama yapılmasını istediği bozuk alanlarda en/boy ölçüleri röperlenerek çürük yüzeyin 30cm dışından yol eksenine dik ve paralel çizgilerle çizilerek YÜKLENİCİ’ye bildirecek,YÜKLENİCİ’ de bu yerleri iş ve çalışma programına göre onaracaktır.
3) Asfaltın kaplanacak kısımlarda uygulanacak asfalt genişliği idare tarafından görevlendirilecek bir eleman tarafından belirlenecek ve YÜKLENİCİ’e bildirilecektir.
4) Proje varsa serim kalınlığı projeye uygun olarak yapılacaktır. Proje yoksa bir tabaka halinde uygulanacak asfalt kaplama kalınlığı en fazla 5 cm olacaktır. Daha kalın asfalt kaplama yapılması gerektiğinde asfalt tabakalar halinde serilecektir.
5) Kaplama yapılacak yerlerde kırmataş veya parketaş sökülmesi gerekirse sökme işi YÜKLENİCİ tarafından yapılacak, çıkacak artık malzemenin nakil vasıtalarına yüklenmesi ve nakli YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.
6) Hazırlanan zemin serbest malzemeler kalmayacak şekilde temizlenecektir. Silindir ile zemin sıkıştırılması yapılacak, silindirin giremeyeceği yerlerde ise el kompaktörü kullanılacaktır. Böylelikle zeminin sıkışması ve yüzey düzgünlüğü sağlanmış olacaktır.
7) Tüm tabakalarda 2.5 tonluk silindirler kullanılacak, silindirin girmediği yerlerde kompaktör kullanılacaktır.
8) Yama kenarlarında kesinlikle derz kesimi yapılacaktır.
9) Derz kesiminden sonra asfalt yüzeyi su ile yıkanıp fırça ile temizlenecek ve derz kenarları emülsiyonlanacaktır.
10) Kazılan kısmın içine her tarafa homojen bir şekilde emülsiyon atılacaktır.
11) Karışım yola serildikten sonra sıkıştırma işlemine başlanacaktır. Silindiraja başlandığında karışımın sıcaklığı 135 º C den karışımın sıcaklığı 115 º C nin altına düşmeden sıkıştırma işlemi tamamlamış olacaktır.
12) Sıkıştırma işleminde tablalı kompaktörler ve statik ağırlığı asgari 2-2,5 ton olan vibrasyonlu demir bandajlı silindirler kullanılacaktır. Karışım serildikten sonra varsa önce enine ve boyuna ek yerleri silindirlenecektir. Silindiraj sonunda yol yüzeyinde asfalt ötelenmesi, çatlamalar ve yırtılmalar olmayacaktır.
13) Karışımın yola serilmesini müteakiben silindiraj başlayacaktır. Silindiraj önce ek yerlerinden düz paslarla başlayacaktır. Ek yerlerinden sonra tranşenin orta kısmı da düz paslarla sıkıştırılacaktır. Pas sayısı (gidiş-geliş 1 pas sayılacaktır.) en az 2 olacaktır.
14) Düz pasların ardından ek yerlerindeki problemler gelberi ile düzeltilecektir.
15) Gelberi ile düzeltmeden sonra vibrasyonlu 4 pas sıkıştırma yapılacaktır.
16) Karışım serilip sıkıştırdıktan sonra yol plan, profil ve en kesitlere aynen uyulacaktır. Yol yüzeyinde çatlamalar, tümsekler ve teker izleri bulunmayacaktır. Bitmiş kaplamanın yüzey düzgünlüğünün enine ve boyuna kontrolü deforme olmayacak nitelikte 2 metrelik mastar ile yapılacaktır. Yolun boyuna kontrolü için, mastar yol eksenine paralel olarak ve yüzeyin genişliği boyunca aralıklarla yol yüzeyine konulduğunda aşınma tabakaları için mastarın yola temas eden herhangi iki noktası arasındaki bölümde mastarla yol yüzeyi arasındaki açıklık 5 mm den fazla olmayacaktır. Bitmiş kaplamanın enine kontrolünde yol eksenine dik olarak konulacak mastar ile bulunacak açıklık aşınma tabakaları için 5 mm den fazla olmayacaktır.
17) Çıkan moloz aynı gün sahadan uzaklaştırılacaktır.
5
18) Asfalt serildikten sonra mastarla yüzey kontrolü ( + 0.5 cm.) yapılacaktır.
19) Kenarlara blown asfalt uygulaması asfalt seriminden sonra yapılacaktır.
20) 15 cm.’den derin çıkan yerlerde idare kontrol elemanlarının bilgisi dahilinde dolgu malzemesi olarak idare malı plentmix kullanılacaktır.
21) Yama yapılacak caddenin % 50 sinden fazla yama gerektirmesi halinde, yama yapılmayacak kaplama yapılacaktır.

D. EL İŞÇİLİĞİYLE ASFALT SERİMİ

1) Asfalt kazınmasına ihtiyaç olmayan yerler; yaya kaldırımları, yol genişlemesinden dolayı bordür dipleri, okul bahçeleri, fabrika alanları, tesis ve garaj gibi ortaya çıkan farklı iş talepleri doğrultusunda yapılacak işler; asfalt serme ve asfalt yama şartlarını uygulayarak yapılacaktır.
2) Asfalt kazıma makinesi kullanılarak yapılan işlerde el ile asfalt serme gerektiğinde el işçiliği yapılacaktır.

E. BACA- IZGARA YÜKSELTİLMESİ

1. Çalışma yapılacak yollardaki her türlü Izgara ve Baca Kapakları asfalt kotuna kadar Yüklenici tarafından yükseltilecektir. Ayrıca Yağmursuyu Izgara ve giderleri, yağmur suyunu toplayacak şekilde standartlara uygun olarak yol enkesitine uyularak bordür diplerine 5-10 cm. mesafe kalacak şekilde deplase edilecektir.
2. Asfalt, mutlaka yapı şekline birim fiyat analizine uygun olarak dairesel veya doğrusal olarak “Asfalt Kesme Makinesi” ile lüzumu kadar ve gayet düzgün bir şekilde yüzeye dik kesilecektir.
3. Kotuna getirilen baca-ızgara kapağı etrafındaki boşluklar yeni asfalt ile kapatılırken eski ve yeni asfalt temas yüzeylerine izolasyon malzemesi olarak izolasyon malzemesi sürülecek.
4. Asfalt ve yükseltilen baca ızgara kapakları detay resimlerde görüldüğü gibi üst kotundan 5 cm aşağıda kalacak şekilde bütün boşluklar 1 saatlik mukavemeti 12-14 N/mm2 ve 28 günlük mukavemeti 55,0 N/mm2 olan özel katkılı çimento harcı ile doldurulacaktır.
5. Çalışma yapılan kesimin en kısa sürede araç trafiğine açılması için özel katkılı çimento prizini aldığında en geç 1 saat içinde yeni asfalt dökülerek imalat tamamlanacaktır.
6. Baca ızgara kapakları monte edilirken yoldaki enine ve boyuna eğimlere uyulacaktır.
6
7. Kapakları yükseltilmesi veya yeri değiştirilmesi gereken baca ve ızgaralar açıldığında eğer içlerinin teressubat ile dolu olduğu görülürse bu durum ilgili kontrol mühendisine rapor edilecektir.
8. Yüklenici Firma İdare yetkililerinin gösterdiği caddelerde çalışacak, gelişigüzel istediği yerde çalışamayacaktır. Ayrıca yükseltilecek baca sayısının az olması bahane edilmeyecektir. Yüklenici gerektiğinde bir baca yükseltilmesi için bile gecikmeden bir ekip çıkarmak zorundadır.
9. Baca veya ızgara rogarı yapılacak veya yükseltilecek yerler idarece tespit edilecektir. Yeni yapımlar ve yükseltmeler proje ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır. Baca, doğalgaz, iski vs. her türlü dairesel kapakların yükseltilmesi için çevresinin dairesel kesme makinesi ile kesilecek (AKSİ HALDE ÖDEME YAPILMAYACAKTIR) dörtgen imalatların, dörtgen olarak kesilerek uygulanacaktır.
10. Yüklenici firma tarafından hazırlanacak uygulama projelerinde, mansap yeri, büz çapı, baca ve ızgara konulacak yerler gösterilecek, İdarece tasdiklendikten sonra uygulamaya başlanılacaktır.
11. Çalışma yapılan caddede yükseltilen baca ızgara yerleri röperli krokiye işlenecektir.
12. Baca ve ızgaralarda “sfero’’ döküm kilitli contalı kapaklar kullanılacaktır. Kapaklar en az 3 yerinden kilitlenebilir olacaktır.
13. Çıkan molozlar çevre kirliğine meydan vermeden, süratle döküm sahasına nakledilecektir. Bunun için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.
14. İnşaat sırasında çıkacak olan her türlü parke, kilit taşı, beton plak, bordür v.b.nin kullanılması veya istenilen yere istifi İdare talimatına uygun olarak yapılacak, kesinlikle İdare’ye sorulmadan atılmayacaktır.
15. Yüklenici, çalışmalara başlamadan önce ilgili kurumlardan gerektiğinde, ruhsat ve çalışma izni alınacak ve ayrıca gerekli olması durumunda tatil günleri çalışma ruhsatı da alınacaktır. Bu ruhsat ve izinlerle ilgili ödemeler Yüklenici tarafından yapılacak ve bu konuda herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
16. Çalışmalar sırasında arazide gerekli can, mal ve trafik, emniyet tedbirleri alınacak ve bu konularda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.
17. Çalışmalar sırasında ya da diğer kuruluş tesislerine zarar verilmesi halinde bu tesislerin ASLİ STANDARTLARINA VE ŞEKİLLERİNE uygun bir şekilde onarımı Yüklenici tarafından bilabedel yapılacaktır.
18. Çalışmalar sırasında çeşitli kuruluşların (resmi-özel-askeri) ve şahısların arazilerine girilmesinin gerekli olması durumunda, gerekli izinlerin alınması için gerekli yazışmalar yapılacak
7
ve bunların takip ve sonuçlandırılması Yüklenici’nin sorumluluğunda olacaktır. Ayrıca bu alanlarda alanların özelliklerine göre ilgili kuruluşca belirlenecek şartlar dahilinde bir çalışma yapılacaktır.
19. Birim fiyat analizinde yer alan, işin tarifine uygun imalatın yapılmadığı tespit edildiğinde, kusurlu imalata ait metrajlara hakediş ödemesi yapılmayacaktır.
20. Tüm teknik personel ihale konusu iş veya benzer altyapı projelerinde, uygulama projelerinin kontrolü veya inşaatlarının denetlenmesi veya yapımının yürütülmesi gibi görevlerde sorumlu olarak çalışmış, İDARE ile uyum içerisinde çalışabilecek, sevk ve yönetim gibi konularda deneyimli olacaktır. Teknik personel sözleşmesinde belirtilen özelliklere haiz olacaktır.
21. Çalışmalar esnasında gerekli olabilecek her isim altındaki deney ve testlerle ilgili giderler Yüklenici’ye ait olacaktır.
22. Yüklenici çalışmaların her aşamasında ve her noktada meydana gelebilecek, her cins kaza, su baskını (sel), yangın vs. her türlü doğal afetlerden doğacak zarar ve ziyandan üçüncü şahıslara karşı sorumludur. Bu nedenle de gerekli olan her türlü teknik, idari (sigorta dahil) tedbiri bu sözleşme ile sınırlı olmamak üzere almakla mükelleftir.
23. Çalışmalar esnasında, incelenen tesislerin fonksiyonlarını engelleyici uygulamalarda bulunulmayacak, zorunlu olarak yapılması gerekli müdahaleler olursa ilgili kurumun bilgisi dahilinde kısa süreli işlemler yapılabilecektir.
24. İşlerin her aşamasında (temizlik, tespit, inşaat, ölçüm) İdare; Yüklenici’den fotoğraf, video kaydı vs. gibi belgeler isteyebilir. Yüklenici bu konuda gerekli ekip, ekipman ve malzemeyi temin edip gerekli belgeleri hazırlayacak olup, gereken yerlerde çekim yapılacak, bu işler için Yüklenici’ye bir bedel ödenmeyecektir.
25. Yüklenici taahhüdündeki işi genel mühendislik ahlakı ve kuralları çerçevesinde ve sözleşme şartları dahilinde zamanında ve doğru olarak yapmakla sorumludur.
26. Yüklenici çalışanların (alt yüklenici ve alt yüklenici personeli de dahil) özlük hakları konusunda ilgili tüm mevzuat hükümlerini yerine getirmek durumundadır.
27. Araçlarda İdarenin tespit etmiş olduğu ebat ve formda logo-araç tanıtım yazısı ile tepe lambası ve ışıklı yön levhası tüm araç ve iş makinalarında bulundurulacaktır.
28. İdarenin istediği ebatta, işi tanıtan en az iki adet sabit metal yüzeyli tabela cadde de belirtilen yerlere Yüklenici tarafından yaptırılarak monte ettirilecektir. Ayrıca çalışma yapılan her caddenin giriş çıkışına İdarenin belirleyeceği şekilde bez afiş asılacaktır.
8
29. Asfalt taşıyan araçların, freze makinelerinin, silindir ve finişerlerin ön-arka ve yanlarına İdarenin belirleyeceği evsafta çıkartmalar yapıştırılacaktır. Bu logo ile çalışan araçlar başka bir işte kullanılmayacaktır.
30. Çalışan işçiler çalışma sırasında İdare’nin amblemli (İdarenin tespit ettiği vasıfta) iş elbiseleri giyilecektir.
31. Yüklenici firma gece ve gündüz işin devamı esnasında, Türk Standartları Enstitüsü’nün TS 12254 sayılı şehiriçi çalışmalarda alınacak emniyet tedbirleri ile ilgili standartlarına uyarak her türlü trafik önlemini almak zorundadır, (Levha, Işıklı Uyarıcı, Trafik İkaz ve Yönlendirici v.b.). Yüklenici yolların yaya ve araç trafiğine açık bulundurulması ve çevreye zarar verilmemesi için gerekli tedbirleri almaya zorunludur. Bu önlemlerin alınmaması halinde doğabilecek zarar ve ziyandan ( mali , idari ve hukuki ) Yüklenici Firma sorumludur.
32. i ) Hakedişe giren caddelerin haritaya işlenmiş rölevesi ( İmalat öncesi ) , sayısal ortamda CD veya disket halinde ( eni, boyu, baca, ızgara vs...) bilgileri
ii ) İmalat öncesi ve sonrasını gösteren fotoğrafları,
iii ) Sıkıştırma ve extraksiyon deney raporları idareye teslim edilecektir
iv) Yüklenici, imalatlara ait gerçekleşmeleri (Her yol için her tür bilgiyi içeren ( Frezeleme, kaplama, başlama – bitiş tarihi, baca – ızgara yükseltme vb.) yol çalışma bilgi formu hazırlanacaktır. Bu form her hakedişte idareye teslim edilecektir) ve bir sonraki hafta yapacağı çalışmaları gösteren programı verecek ve bu programlarda genel programın neresinde olduğunu da gösterecektir.
33. Bu sözleşme konusu işle ilgili her cins plan, kroki, form, teyp, disket vs. tüm bilgi ve belgelerin mülkiyeti ve patent hakkı İdare’ye aittir. Yüklenici her ne sebeple olursa olsun İdare’nin bilgisi dışında bu bilgi belge ve kayıtları üçüncü şahıslara veremez ve kullanamaz.
34. Asfalt kaplanacak yolda; bordür kenarları yabancı otlardan ve malzemelerden temizlenecektir. Yolun süpürülmesi için süpürme aracı bulundurulacaktır.
35. Zemin ıslah çalışması gerektiğinde, Kontrol teşkilatının bilgisi dahilinde bu işlemi yüklenici yapacaktır. Bu imalatların bedeli sözleşme esaslarına göre ödenecektir.
36. Yoldaki eski asfaltın frezelenmesi gerektiği hallerde yüklenici lüzumlu olan her türlü makine ve aracı temin ederek, freze işini yapacaktır. Çıkan asfalt kırığı idarenin göstereceği yerde depolanacaktır.
37. Asfalt serimi işinde ondülasyon ve ek yerlerinde bozulmalar (Segregasyon, kot farkı vb..) görüldüğü taktirde, yüklenici firma buradaki bozuk kısmı kazarak gerekli düzeltmeyi yapacaktır.
9
Genelde gece yapılan asfalt kaplama çalışmalarında çalışmalara engel teşkil eden yollardaki araçların , ‘Trafik Zabıtası’ eşliğinde çekilebilmesi için; megafonlu araç çekicisi bulundurulacaktır. Ayrıca çalışma yapılacak yolda en geç 1 gün önceden broşür ve afiş ile cadde sakinlerine bilgi verilecektir. Caddenin boşaltılması ve araç çekilmesi ile ilgili her türlü mali ve hukuki sorumluluk yükleniciye aittir.
38. Hakedişte bir cadde ile ilgili ödemenin yapılabilmesi için; freze çalışması yapıldığı günden en geç 1 gün sonra asfalt kaplamaya başlanacaktır.
39. Baca-ızgaraların bordür diplerine deplase yapılması işine freze sonrası hemen (1-2 saat farkı ile) girilecektir.
40. Asfalt serim çalışmalarında, çatı eğimi ile kurblardaki deverlere (enine eğim) uyulacaktır.
41. Kaplama yapılan caddelere, bağlantısı olan yollara ( Estetik ve rahat geçişi sağlamak amacıyla ) frezelerinin yapılarak en az kaldırım genişliği kadar girilerek asfaltlanacaktır. Bu tür yerlerde, baca ve ızgaraların yükseltme işlemi, serim işlemi bitiminden hemen sonra başlanacak, baca ve ızgara sayısına bağlı olmak üzere en fazla 3 gün içinde tamamlanmış olacaktır.
42. Yüklenici çalışmaların her aşamasında ve her noktada meydana gelebilecek, her cins kaza, su baskını (sel), yangın vs. her türlü doğal afetlerden doğacak zarar ve ziyandan üçüncü şahıslara karşı sorumludur. Bu nedenle de gerekli olan her türlü teknik, idari (sigorta dahil) tedbiri bu sözleşme ile sınırlı olmamak üzere almakla mükelleftir.
43. Yüklenici, İdare’nin kendisine asfalt kaplama, yama vb. imalat için talimat verdiği ( yazı ile) saatten başlamak üzere 24 saat içerisinde imalata başlayacaktır.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret37208